MS Office 2007 – video návody

  

Manuál pre školenia aplikácií balíka MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook ...),
s množinou úloh a ich riešení a s názornými ukážkami riešení prostredníctvom videí.

  

  

Autor:

Ing.Pavol Papulák

Posledná zmena:

31.05.2009

Počet strán:

10

Verzia:

2009_A

Operačný systém:

Windows /XP/Vista,

Prostredie:

MS Office 2007

             

OBSAH

  

1.      ÚVODNÉ INFORMÁCIE

·       Systémové požiadavky

·       Prehrávanie videa

·       Štruktúra konkrétnej úlohy a jej riešenia

2.      MS EXCEL – PRÁCA S DATABÁZOU

·       Úvod

·       Klávesové skratky

·       Prílohy pre celú skupinu úloh:

·       A) Prispôsobenie pracovného prostredia Excelu pri prvom spustení

·       1) Import údajov z externej databázy (MS Access MDB)

·       2) Zmeniť vlastnosti importu externých údajov

·       3) Zmeniť font – „vidieť naraz viac“, upraviť formáty buniek

·       4) Vzorce

·       5) Jednoduchá funkcia, obnova zdrojových údajov

·       6) Autofilter

·       7) Porovnanie funkcií SUM verzus SUBTOTAL pri použití filtra

·       8) Zoskupiť / Oddeliť detaily (Group / Ungroup)

  

1.    ÚVODNÉ INFORMÁCIE

·        Systémové požiadavky

Školiace videá sú vytvorené a uložené vo formáte *.swf. Bezproblémové prehrávanie flashu v prehliadači (Internet Explorer, FireFox či iný) zabezpečuje Plugin Adobe Flash Player. Podrobnejšie informácie o plugine a download najnovšej verzie (anglicky) je na stránke: http://get.adobe.com/flashplayer/ ). Podrobný popis riešenia prípadných problémov s inštaláciou je na stránke (anglicky): http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=tn_19166. Návod na inštaláciu v slovenčine: http://www.gardentown.sk/download/index.html

  

Pre prevádzku cvičných príkladov a úloh je nutné mať nainštalované aplikácie balíka MS Office, minimálne MS WordMS Excel.

« späť na obsah »

·                      Prehrávanie videa

Samotné video sa spustí kliknutím na hyperlinku príslušného videa. V závislosti od rýchlosti pripojenia (pri bežnom DSL pripojení cca 15 – 30 sekúnd) sa video najskôr načíta a následne automaticky spustí. Video je možné kedykoľvek zastaviť, spustiť od začiatku alebo presunúť sa na konkrétny obrázok videa.

  

TIP1: Ak vidíte v prehliadači iba časť videa, stlačte F11, okno prehliadača sa rozšíri na celú obrazovku (vrátenie do pôvodného stavu, tiež F11).

TIP2: Spustenie videa z Wordu: stlačiť a držať klávesu CTRL a kliknúť na linku videa.

« späť na obsah »

  

·        Štruktúra konkrétnej úlohy a jej riešenia

Všetky tu uvedené materiály               (zadania, riešenia, prílohy, videá ) tvoria podkladové a pomocné materiály pre školenie danej témy (resp. okruhu tém). To znamená, že komplexná informácia je školenému poskytnutá pri použití týchto pomôcok zároveň s odborným výkladom.

Po ukončení školenia zostávajú materiály účastníkom školenia, aby si sami mohli celý proces kedykoľvek zopakovať a získané vedomosti utvrdiť.

Každá téma má rovnakú štruktúru:

1)             Zadanie (resp. Otázka) – krátky popis (požiadavka) riešeného problému,

2)             Riešenie (resp. Odpoveď) – pár bodová postupnosť krokov, ktorými je možné zadanie vyriešiť (zodpovedať otázku),

3)             Prílohy – externé súbory (zväčša XLS, DOC, MDB) použité pri riešení zadaní, resp. súbory s finálnym riešením

4)             Videá – „krok za krokom“ odchytené obrazovky,  ktoré chronologicky zachytávajú celý proces riešenia zadania

  

  

« späť na obsah »

  

2.    MS EXCEL – PRÁCA S DATABÁZOU

·        Úvod

Excel je často používaný ako nástroj spracovania a vyhodnotenia veľkej množiny údajov (databáz), zvyčajne získaných z externých zdrojov alebo informačných systémov (účtovníctva, sklady, predaje ...).

Údaje býva nutné spracovávať priebežne, napr. mesačné uzávierky, prehľady a reporty. Nad zdrojovými údajmi je zvyčajne treba vykonať (jednorázovo alebo pri každom spracovaní) množinu rôznych operácií, ako vyhľadávanie, filtrovanie, triedenie (sortovanie), výpočtové operácie, atď.

Nižšie popisovaný okruh úloh rieši uzavretý cyklus od načítania údajov z externej databázy, cez jej spracovanie a úpravu údajov, až po generovanie finálnych prehľadov a reportov (kontingečná tabuľka).

·        Klávesové skratky

TIP 1 ( ...NIE KAŽDÝ VIE ...): kombinácia stlačených kláves pre jednotlivé operácie závisí od nastavenia primárneho jazyka v regionálnych nastaveniach (Regional and Language Options).

PRÍKLAD ­– Zobrazenie dialógu formátu bunky: Keyboard EN:  CTRL + 1, Keyboard Slovak:  CTRL + SHIFT + 1

POZOR !!!: Platí i keď si klávesnicu v aplikácii prepnete

Pre túto príručku predpokladáme ako primárnu slovenskú klávesnicu.

 

TIP 2: Klávesové skratky pre Keyboard US  vidíte pri voľbe príslušného príkazu z hlavnej ponuky:

 

« späť na obsah »

·        Prílohy pre celú skupinu úloh:

Northwind.mdb – MS Access vzorová databáza s ekonomickou agendou

Book1.xlsm – XLS zošit – finálny stav po vyriešení všetkých zadaní (pre porovnanie)

  

« späť na obsah »

·        1) Import údajov z externej databázy (MS Access MDB)

-          ZADANIE:

Importovať údaje z externej databázy (MDB), tak aby ich bolo možné priebežne zo zdroja aktualizovať.

  

Zdroj:                                                       ../db1/Northwind.mdb, tabuľka (Invoice) // faktúry

Spresnenie:                        od 3-tého riadku // !!! dôležité pre nasledujúce úlohy

  

-          RIEŠENIE (XL 07 – SK): 

1.       Záložka Údaje /skupina Získať externé údaje) / ikonka „Z programu Access

2.        Zadať zdroj údajov:
- manuálne: C:/../db1/Northwind.mdb,
-
preklikaním cez dialóg:
My Computer> disk C: ../db1/Northwind.mdb

3.       Vybrať tabuľku Invoice  (faktúry)

4.       Vložiť na pozíciu B3 aktuálneho listu

  

-          VIDEO:

WMV – db_01_o7_ImportMdb.wmv

SWF – db_01_o7_ImportMdb.htm

« späť na obsah »

·        2) Zmeniť vlastnosti importu externých údajov

-          ZADANIE: 

zmeniť názov oblasti externých údajov,

zabezpečiť prepísanie údajov pri aktualizácii databázy,

zabezpečiť zachovanie vzorcov (pomocné vzorce z importovaných údajov, ktoré budú vytvorené neskôr)

otestovať obnovu údajov zo zdroja

  

-          RIEŠENIE (XL 07 – SK): 

1.       Vybrať ľubovoľnú bunku v priestore importovaných údajov

2.       Záložka Údaje /skupina Pripojenia / kliknúť na ikonku Vlastnosti

3.       V dialógovom okne urobiť nasledovné úpravy:
- zaškrtnúť (ak už nie je): Zachovať zoradenie …, Prispôsobiť šírku stĺpca, Zachovať formát buniek
- zvoliť voľbu Prepísať jestvujúce bunky ...

4.       V dialógovom okne kliknúť na ikonku a urobiť nasledovné úpravy:
- pole Názov pripojenia – prepísať na Northwind_FA

5.       Stlačiť OK, OK

6.       Označiť všetky riadky od riadku 13 (TIP: postaviť sa na B13, stlačiť CTRL + SHIFT + šípka dole, stlačiť dva krát SHIFT + medzerník),

7.       Odstrániť všetky označené riadky (TIP: klávesová skratka CTRL + - (kláves mínus)

8.       Záložka Údaje /skupina Pripojenia / kliknúť na ikonku  Obnoviť všetko (TIP: klávesová skratka CTRL + ALT + F5)

  

-          VIDEO:

WMV – db_02_o7_ExtDat_Vlastnosti.wmv,                                                                                                                                                                                                    

SWF – db_02_o7_ExtDat_Vlastnosti.htm

  

POZOR: Po aktualizácii údajov z externého zdroja budú zachované IBA vzorce vytvorené BEZPROSTREDNE VPRAVO od importovaných údajov.

« späť na obsah »

·        3) Zmeniť font – „vidieť naraz viac“, upraviť formáty buniek

-          ZADANIE: 

zmeniť formát zobrazenia celej tabuľky

viditeľnosť viac údajov na obrazovke voľbou užšieho fontu // font Arial Narrow

nastaviť  formát numerických polí – stĺpec W AA // Standard (2 des. miesta, oddeľovač tisícov,
záporné čísla červenou)

nastaviť  formát – stĺpec Discount  // percento

  

-          RIEŠENIE (XL 07 – SK): 

1.             Záložka Nástroje tabuliek - Návrh /skupina Štýl tabuliek / kliknúť na ikonku (vpravo od vzorových štýlov), vybrať svetlý štýl tabuľky

2.             označiť všetky bunky
- klávesnica - CTRL + A
- myš: klik na obdĺžnik nad záhlavím riadkov, vľavo od záhlavia stĺpcov

3.             Záložka Domov /skupina Písmo / vybrať font Arial Narrow (úzky font),

4.             Dvojklikom na rozhraní záhlaví stĺpcov BC automaticky upraviť šírku stĺpcov

5.             Označiť stĺpce W:X, zobraziť dialóg formátovania Záložka Domov /skupina Číslo / kliknutím na ikonku v spodnej časti skupiny otvoriť dialóg: (TIP: CTRL + SHIFT + 1),

6.             Záložka Number (Číslo), kategória Number (Číslo), formátovať čísla na 2 des. miesta, oddeľovač tisícov, mínusové čísla červenou,

7.             Označiť stĺpec Y a formátovať čísla ako percento (analogicky ako bod 5 a 6), alebo cez ikonu percenta v skupine Číslo, cez ikonu Pridať desatinné miesto pridať 2 desatinné miesta,

8.             Označiť stĺpce Z:AA a formátovať čísla Standard  (analogicky ako bod 5 a 6),
alebo cez ikonu Oddeľovač tisícov

  

-          VIDEO:

WMV – db_03_o7_FormatDbCells.wmv

SWF  – db_03_o7_FormatDbCells.htm

« späť na obsah »

·        4) Vzorce

-          ZADANIE: 

vytvoriť jednotlivé vzorce a nakopírovať do celej tabuľky:

  

Vzorec - do nového stĺpca "BezZlavy": J_cena * Mnozstvo

                           - kopírovať vzorec do ostatných buniek // ako: ťahanie, dblClick, ^+end,

  

Vzorec - do nového stĺpca "S dph": BezZlavy * %dph

                           - percento dph – demonštrovať absolútny / relatívny odkaz

                           - pomenovaná oblasť: jedna bunka, rozsah (% DPH - PercDph, CelkomBezZlavy)

                           - F3 – použiť pomenovanú oblasť do vzorca

  

-          RIEŠENIE (XL 07 – SK): 

1.       Vytvorte názvy stĺpcov v bunkách AB4AD4 (Bez_Zlavy, Celkom_s_Dph, Rok_Mesiac)

2.       Percento DPH – do bunky AC1 zadajte hodnotu 0,19 a naformátuje ako percento,

3.       Bez_Zlavy  – do bunky AB4 zadajte vzorec =W4*X4,
(TIP: adresy buniek nie nutné písať manuálne, pri tvorbe vzorca stačí na zdrojovú bunku kliknúť myšou, t.j. napísať =, kliknúť na W4, napísať *, kliknúť na X4)

4.       Celkom_s_Dph – do bunky AC4 zadajte vzorec               =AB4*(1+$AC$1),
(VŠIMNITE SI: Adresa bunky pre %DPH je písaná so znakmi
$ absolútny odkaz, AB4 – bez „dolára“ relatívny odkaz, t.j. pri kopírovaní vzorca na ľubovoľnú pozíciu bude vzorec odkazovať vždy na bunku AC1, prvá časť vzorca sa zmení relatívne, podľa novej pozície vzorca)
(TIP: znak
$ nie nutné písať manuálne, pri tvorbe vzorca stačí stlačiť kláves F4)

5.       Skopírovať vzorce (ak sa nevygenerovali automaticky) v bunkách  AB4AC4 do celej tabuľky: označiť bunky AB4:AC4, ťahať čierny úchyt pod bunkou AC4 až po bunky AB2148:AC2148
ALTERNATÍVA 1: dvojklik na čiernom úchyte, !!! musí byť kontinuálna oblasť
ALTERNATÍVA 2 - kopírovaním: CRTL + C, CRTL + SHIFT + END, CTRL + V,

6.       Skopírovať formát stĺpcov W:X, do stĺpcov AB, AC:
označiť stĺpce W:X, kliknúť na ikonu kópie formátu na paneli nástrojov
Standard (Štandard), označiť stĺpce AB:AC,

7.       TIP: Ak by ste bunku AC1 pomenovali (priestor nad záhlavím riadkov) názvom PercDph, bude sa vo vzorci chovať ako absolútny odkaz.

POZNÁMKA: Písanie každého vzorca začína znamienkom = (ROVNÁ SA).

-          VIDEO:

WMV – db_04_o7_Formulas.wmv,

SWF  – db_04_o7_Formulas.htm

« späť na obsah »

·        5) Jednoduchá funkcia, obnova zdrojových údajov

-          ZADANIE: 

vytvoriť jednotlivé vzorce a nakopírovať do celej tabuľky

otestovať automatické vygenerovanie dodatočných vzorcov pri obnove zdrojových údajov

  

Vzorec RokMesiac / stĺpec AD, posledný stĺpec

                  - textové funkcie  =TEXT(...)

                  - !!! POZOR !!!                                                                                                                 – Ak sa VZORCE VYTVORIA V STĹPCOCH VĽAVO od tabuľky externých údajov – vzorec                                                                                                                                                 sa automaticky NESKOPÍRUJE pri obnove údajov

  

Mazať všetko od riadku 10

                  - CTRL+SHIFT+ šípka dole, SHIFT+ medzerník, CRT+ mínus na num.kláv

  

„ReFresh“ zdrojových údajov

!!! POZOR !!!  ak sú vo vzorcoch použité POMENOVANÉ OBLASTI, pri obnove údajov sa nevygenerujú korektne

  

-          RIEŠENIE (XL 07 – SK): 

1.       Rok_Mesiac  – postaviť sa do bunky AD5,

2.       Kliknutím na ikonku spustiť dialóg   Insert Function (Vložiť funkciu),

3.       Vybrať kategóriu Text (Text),  funkciu TEXT, stlačiť OK,

4.       V dialógu  Function Arguments (Argumenty funkcie),
do poľa Value (Hodnota) S5 (ShippedDate),
do poľa
Format_text - "YYYY.MM" (!!! Vrátane úvodzoviek),

5.       Skopírovať vzorec do celého stĺpca (viď bod 4.5)

  

-          VIDEO:

WMV – db_05_o7_FunctionText.wmv

SWF  – db_05_o7_FunctionText.htm

« späť na obsah »

  

·        6) Autofilter

-          ZADANIE: 

pridať na panel nástrojov Rýchly prístup ikonku pre filtrovanie

vyfiltrovanie tabuľky podľa stĺpca RokMesiac / stĺpec AD, hodnota 1996-07

  

-          RIEŠENIE (XL 07 – SK): 

1.       Záložka Údaje /skupina Zoradiť a filtrovať / kliknúť na ikonku Filter

2.       Klik pravým tl. myši na ikonku Filter a v lokálnej ponuke vybrať Pridať na panel ...,

3.       Kliknutím na  ikonku Filter (hlavný panel alebo panel rýchleho spustenia) zapnúť autofilter,

4.       Kliknutím na  šípku pri názve RokMesiac z rozbaľovacieho zoznamu zrušiť zaškrtnutie „(vybrať všetko)“ a vybrať pri hodnotu „1996-07

  

-          VIDEÁ:

WMV – db_06_o7_AutoFilter.wmv

SWF – db_06_o7_AutoFilter.htm

« späť na obsah »

·        7) Porovnanie funkcií SUM verzus SUBTOTAL pri použití filtra

-          ZADANIE: 

použitie funkcií sumáru (SUM a SUBTOTAL) pri zapnutom a vypnutom filtri údajov

  

-          RIEŠENIE (XL 07 – SK): 

1.       Postaviť sa na bunku AB1               a kliknúť na ikonku sumarizácie , výsledok: =SUM(AB4:AB2148)
(TIP: po zobrazení funkcie =SUM(), klik na AB4, CTRL + SHIFT + šípka dole), ENTER),

2.       Kliknutím na ikonku spustiť dialóg   Insert Function (Vložiť funkciu),

3.       Vybrať kategóriu Matematické,  funkciu SUBTOTAL, stlačiť OK,

4.       Zadať parametre funkcie
(TIP 1: pre zobrazenie popisu parametrov kliknúť na hyperlink „Pomocník pre túto funkciu“ v spodnej časti dialógu),
(TIP 2: po zobrazení funkcie =SUBTOTAL(9;), klik na AB4, CTRL + SHIFT + šípka dole), ENTER),

5.       Zapnúť AutoFilter a vyfiltrovať hodnotu „1997.05

6.       Vypnúť AutoFilter

7.       Porovnať  výsledky funkcií pri zapnutom a vypnutom filtri,

  

POZNÁMKA:  Všimnite si, že po vypnutí autofiltra sa suma v bunke AB1 nezmení, ale v bunke AB2 sa zmení.
Funkcia SUBTOTAL spracúva len vyfiltrované údaje.

TIP:  pri tvorbe rozsahu pre vzorec majte na pamäti budúcu aktualizáciu zdroja údajov. Preto je i vzorec so sumármi nad zoznamom dát.

  

-          VIDEO:

WMV – db_07_o7_SUM_vs_SUBTOTAL.wmv,

SWF  – db_07_o7_SUM_vs_SUBTOTAL.htm

« späť na obsah »

·        8) Zoskupiť / Oddeliť detaily (Group / Ungroup)

-          ZADANIE: 

pridať na panel nástrojov Rýchly prístup ikonky pre zoskupovanie údajov (Data / GroupUngroup)

zoskupiť stĺpce E:J, L:P a T:V

zobraziť a skryť detaily pre jednu skupinu, následne  pre všetky skupiny naraz

  

-          RIEŠENIE (XL 07 – SK): 

1.       Pridať na panel nástrojov„Rýchly prístup“: záložka Údaje /skupina Prehľad / kliknúť pravým tl.myši na ikonku Zoskupiť a v lokálnej ponuke vybrať Pridať na panel ...,

2.       analogicky ako bod 1 pre ikonku Oddeliť,

3.       označte stĺpce E:J a kliknite na novo pridanú ikonku Zoskupiť (Group),

4.       zopakovať so stĺpcami L:PT:V,

5.       kliknutím na ikonku nad zoskupenými stĺpcami sa definovaná oblasť skryje, kliknutím na sa znovu zobrazí,

6.       kliknutím na ikonku sa zoskupia všetky skupiny naraz, kliknutím na sa všetky skupiny naraz zobrazia.

  

POZNÁMKA:  definované zoskupenia nemožno použiť pri zamknutom zošite.

  

-          VIDEO:

WMV – db_08_o7_GRP_unGRP.wmv,

SWF  – db_08_o7_GRP_unGRP.htm

« späť na obsah »